Politeja - Informacje ogólne

O piśmie

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa.

Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez żadną inną redakcję artykułów naukowych oraz recenzji książek.

 

Pismo publikuje sześć numerów rocznie (od 2014 r.)
Numer ISSN: 1733-6716
Liczba punktów MNiSW: 20
Pismo jest indeksowane w JSTOR, CEEOL, CEJSH, ERIH + 
Pismo w otwartym dostępie od numeru 40 (1/2016)
Wszystkie numery dostępne w bazie czasopism JSTOR https://www.jstor.org/journal/politeja
Wydawca:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 24 (p. 43), 31-007 Kraków
www.wsmip.uj.edu.pl

Partner wydawniczy / Zamówienia i prenumerata:
Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.

ul. Św. Anny 6, 31-008 Kraków
www.akademicka.pl/politeja

 

 

Słowo wstępne Redakcji w 1. numerze Politei

       W nowym, dwudziestym pierwszym stuleciu obserwujemy nie tylko procesy rozpoczęte w wiekach poprzednich, ale i doświadczamy coraz wyraźniej znaczenia zjawisk politycznych i kulturowych dotąd mało znanych lub zgoła nieznanych, a wpływających na relacje międzynarodowe. Problemy rozmaitości kultur i ich wzajemnego wpływu, istnienia różnego rodzaju mniejszości i narastania tendencji skrajnych politycznie, ochrony praw człowieka i relacji obywatela do państwa, mnogości ustrojów politycznych i mechanizmów określających ich istotę, stosunków międzynarodowych w ich aspektach teoretycznym i praktycznym, łączą się z ujawniającymi się coraz wyraźniej tak różnymi zjawiskami, jak globalizacja i terroryzm, wpływającymi nie tylko na szeroko rozumianą rzeczywistość ekonomiczną i społeczną, ale także na jakże różnorodną rzeczywistość kulturową i polityczną, również tę, którą zwykliśmy kojarzyć z procesami integracyjnymi. Na naszych oczach rozgrywają się dramatyczne wydarzenia, decydujące o losach setek czy tysięcy istnień ludzkich i o przyszłości poszczególnych kultur i państw; państw, w których dokonywane zmiany znajdują odzwierciedlenie w ich ustroju politycznym i ładzie prawnym, w decydującej mierze wpływają też na ich usytuowanie w strukturach ponadpaństwowych. Zjawiska kulturowe i polityczne, podobnie jak społeczne i ekonomiczne, znajdują wymiar teoretyczny w próbach ich opisu i wyjaśnienia z jednej strony, z drugiej zaś w próbach ich wartościowania przy użyciu tradycyjnych i nowych kategorii normatywnych. Debata prowadzona przez teoretyków kultury, kulturoznawców, politologów i badaczy stosunków międzynarodowych w tak zwanym dyskursie postmodernistycznym doby ponowoczesności wymaga uważnego i stałego śledzenia oraz krytycznej refleksji, która pozwoliłaby ukazać ewentualne ograniczenia, problematyczność używanego języka oraz tradycji, do których sięgają jej uczestnicy: dla zrozumienia wspomnianych przemian refleksja ta zdaje się mieć decydujące znaczenie, pozwala bowiem na poszukiwanie rzeczywistego kontekstu, wskazanie tez formułowanych w trakcie owej debaty. W zamierzeniach inicjatorów nowego pisma noszącego wieloznaczną nazwę "Politeja", uwzględniającą zarówno aspekt kulturowy, jak i polityczny, pismo nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ma się stać forum, na którym relacja o toczącej się debacie łączyć się będzie z próbą ukazania jej pełnego znaczenia dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości; rzeczywistości, która wymaga stałego namysłu nad tradycyjnymi kategoriami i metodami wykorzystywanymi w naukach społecznych oraz skomplikowaną dziedziną stosunków międzynarodowych, politycznych i kulturowych, w których potęguje się znaczenie tak złożonych zjawisk, jak globalizacja czy inkulturacja.

       "Politeję" wydaje Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym znalazło się grono uczonych znakomicie przygotowanych do podjęcia tego rodzaju refleksji; zda się, że właśnie w tej jednostce Wszechnicy Jagiellońskiej refleksja ta znajduje forum znakomicie przygotowane do wnikliwej i rzetelnej analizy zjawisk istotnych współcześnie tak w dziedzinie kulturowej, jak i politycznej, skoro połączyła ona jednostki istniejące od dawna z jednostkami nowo powoływanymi, w obu atoli przypadkach z doświadczonymi badaczami, zdolnymi spoglądać z różnych punktów widzenia na te same zjawiska.