Wymogi techniczne

Wzór przypisów dla artykułów w języku polskim

Książki:

Language Loyalties. A Source Book on the Official English Controversy, red. J. Crawford, Chicago 1992, s. 53.

S. Ossowski, Więź społeczna a dziedzictwo krwi, Warszawa 1966, s. 119-120.

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków–Warszawa 1997.

Platon, Państwo, 488b-489a, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 192.

Przy powtórzeniu tytułu:

Tamże, s. 4.

C. Schmitt, Teologia polityczna..., s. 39.

Rozdziały w książkach:

M. Nelson, Person and Office: Presidents, the Presidency, and Foreign Policy, [w:] The Domestic Sources of American Foreign Policy. Insights and Evidence, red. E. Wittkopf, J. McCormick, Lanham 2004, s. 146.

C. Schmitt, Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności, [w:] tenże, Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przeł. M.A. Cichocki, Kraków–Warszawa 2000, s. 33-42.

Artykuły:

M. Ghafouri, The Caspian Sea. Rivalry and Cooperation, „Middle East Policy Council" 2008, Vol. 15, nr 2, s. 82.

M. Duszczyk, Projekt Gazpromu i włoskiej ENI wygrywa z Nabucco, „Gazeta Prawna" 2010, 18-20 VI, s. A12.

Artykuły w Internecie:

K. Geropoulos, Putin to Berdimukhamedov: Do You Feel Lucky?, „NewEurope" 2009, 20 IV, [online] http://www.neurope.eu/articles/93991.php, 17 VII 2010.

Turkmenistan Opens New Iran Gas Pipeline, BBC News, 6 II 2010, [online] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8443787.stm, 7 VII 2010.

N. Gibbs, R.N. Ostling, God's Billy Pulpit, 15 XI 1993, [online]

http://205.188.238.109/time/magazine/article/0,9171,979573-1,00.html, 3 I 2010.

Dokumenty:

A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, U.S. Government Printing Office, Washington 1995, s. 33.

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 października 2004 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.

Green Paper on European Transparency Initiative, s. 6, [online] http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/doc/com2006_0194_4_en.pdf, 15 V 2010.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. 2005, nr 17, poz. 141.

 

 

Cytaty

Cytaty umieszczone w artykule (także w przypisach) wyróżniamy kursywą.

WYMÓG STOSOWANIA IDENTYFIKATORA CYFROWEGO DOI

Identyfikator Cyfrowy DOI (Digital Object Identifier) jest obecnie najpoważniejszym narzędziem służącym do potwierdzenia unikalności danego tekstu naukowego w sieci, a jednocześnie gwarantuje przypisanie tekstowi określonego adresu w Internecie, jego nieusuwalność oraz możliwość szybkiego dostępu, co znacząco ułatwia pracę z tekstami naukowymi. Wiele elektronicznych publikacji zachodnich (w tym drukowane) posiadają wersję elektroniczną. Numer DOI podawany jest zazwyczaj w nagłówku danego tekstu.

Autorzy zobowiązani są do cytowania numerów DOI w swoich przypisach ora z bibliografii.

Przykład przypisu z numerem DOI:

a) tekstu z czasopisma posiadającego wersję elektroniczną:

J. Iksiński, Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma dostępnego także online" 2012, nr 38, s. 23, [online:] www.stronainternetowa.pl/artykulnaukowy, doi 10/1012.121.12

b) tekstu internetowego:

J. Iksiński, Tytuł artykułu, [online:] www.stronainternetowa.pl/artykul, doi: 10/1012.123.53

UWAGA: Ponieważ nie wszystkie dostępne w Internecie czasopisma stosują numer DOI, wymóg cytowania numeru DOI dotyczy wyłącznie artykułów i książek, które posiadają już przyznany numer DOI.

Treści internetowe (np. artykuły i książki archiwizowane w rozmaitych bibliotekach cyfrowych) nieposiadające DOI cytujemy według dotychczasowych reguł (zob. powyżej: „Artykuł w Internecie")

Wzór bibliografii

Amoore L., “Biometric Borders: Governing Mobilities in the War on Terror”, Political Geography, vol. 25, no. 3 (2006), at <http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.02.001>.
Andreas P., “Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First Century”, International Security, vol. 28, no. 2 (2003), at <http://dx.doi.org/10.1162/016228803322761973>.
Andreopoulos G. (ed.), Policing Across Borders. Law Enforcement Networks and the Challenges of Crime Control, New York 2013.
Baar H. van, “Evictability and the Biopolitical Bordering of Europe”, Antipode, vol. 49, no. 1 (2016), at <http://dx.doi.org/10.1111/anti.12260>.
Balibar E., “Europe as Borderland”, Environment and Planning D: Society and Space, vol. 27, no. 2 (2009), at <http://dx.doi.org/10.1068/d13008>.
Bigo D., “Detention of Foreigners, States of Exception, and the Social Practices of Control of the Banopticon”, in P.K. Rajaram, C. Grundy-Warr (eds.), Borderscapes. Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge, Minneapolis–London 2007.
Bigo D., “Du panoptisme au Ban-optisme. Les micros logiques du contrôle dans la mondialisation”, in P.-A. Chardel (ed.), Technologies de contrôle dans la mondialisation. Enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Paris 2009.
Breen M., Geltzer J.A., “Asymmetric Strategies as Strategies of the Strong”, Parameters, vol. 41, no. 1 (2011).
Brunet-Jailly E., Dupeyron B., “Introduction. Borders, Borderlands, and Porosity”, in E. Brunet-
-Jailly (ed.), Borderlands. Comparing Border Security in North America and Europe, Ottawa 2007.
Cooper A., Rumford Ch., “Cosmopolitan Borders: Bordering as Connectivity”, in M. Rovisco, M. Nowicka (eds.), Ashgate Companion to Cosmopolitanism, Farnham 2011.
Council Decision (CFSP) 2015/778 of 18 May 2015 on a European Union military operation in the Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED), Official Journal of the European Union, L 122, 19 May 2015.