Zasady etyki wydawniczej

Politeja

Zasady etyki wydawniczej

 

Prezentowane zasady etyki wydawniczej dotyczą autorów, redakcji, recenzentów i rady programowej czasopisma „Politeja”.

Zobowiązania i prawa Redakcji 

Redakcja dołoży wszelkich starań, by artykuły publikowane w „Politei” spełniały wymogi rzetelnej i uczciwej pracy naukowej. Redakcja odpowiada za przeprowadzenie procesu recenzyjnego, którego celem jest wyselekcjonowanie tekstów nadających się do publikacji i sformułowanie wniosków umożliwiających autorom ich ewentualne udoskonalenie.

Selekcja artykułów wynika z dążenia redakcji do zagwarantowania wysokiego poziomu naukowego czasopisma oraz kształtowania tematyki czasopisma zgodnie z celami wyznaczanymi przez redakcję.

Redakcja dochowuje poufności korespondencji z autorami oraz recenzentami. Treść korespondencji nie będzie udostępniania osobom trzecim.

W przypadku wykrycia pomyłek lub innych przejawów nierzetelności, redakcja podejmie właściwe działania mające na celu publikację wyjaśnień lub sprostowań.

 

Zobowiązania i prawa autorów

Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, iż przedkładany artykuł jest jego własną pracą, dotąd niepublikowaną (w całości lub w istotnych częściach) i nierozpatrywaną w tym samym czasie przez żadną inną redakcję. Autor przesyłając tekst zobowiązuje się do przestrzegania wymogów formalnych i technicznych czasopisma „Politeja”. Autor ma obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii.

W przypadku artykułów posiadających współautorów, autor podejmujący kontakt z redakcją określa wkład innych osób w powstanie tekstu. Wkład osób nie będących formalnie współautorami może zostać ujawniony w postaci podziękowań w przypisie do artykułu.

Autor zobowiązany jest podać informację o źródłach finansowania artykułu innych niż środki finansowe ośrodka akademickiego, w którym jest afiliowany. Autor powinien informować o istnieniu konfliktu interesów, które mogą wpływać na treść artykułu.

Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego i przybliżonej daty publikacji artykułu.

Autorzy po otrzymaniu recenzji zobowiązują się do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek. W przypadku braku zgody na wprowadzenie sugerowanych zmian, autorzy przyjmują do wiadomości, iż redakcja może odrzucić tekst, w którym nie zostały wprowadzone wskazane modyfikacje.

Po przyjęciu artykułu autor podpisuje umowę licencyjną z wydawcą „Politei”, która reguluje kwestie wynikające z prawa autorskiego.  Redakcja i partner wydawniczy przestrzegają określonych w prawie zasad ochrony danych osobowych.

W przypadku wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule, autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.

 

Zobowiązania i prawa recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do przygotowania rzetelnej i uczciwej recenzji. Proces recenzyjny odbywa się anonimowo. Redakcja odpowiada za usunięcie z artykułu treści mogących prowadzić do identyfikacji autora przez recenzentów. Zgoda na przygotowanie recenzji jest równoznaczna z potwierdzeniem przez recenzenta, iż posiada on wiedzę niezbędną do rzetelnego opracowania recenzji.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie procesu recenzyjnego znajdują się w zakładce „Zasady recenzowania” na stronie internetowej czasopisma.

 

Rola Rady Programowej

Rada Programowa pełni rolę ciała pomocniczego, doradzającego w zakresie kierunków rozwoju czasopisma i wspierającego Redakcję w dbaniu o wysoką jakość naukową. 

 

Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości

W przypadku wykrycia okoliczności naruszających wymienione zasady etyki wydawniczej redakcja podejmie stosowne działania naprawcze. Okoliczność świadomego naruszenia zasad etyki wydawniczej przez autora skutkować będzie zakończeniem procedury recenzyjnej i odmową publikacji tekstu.