Zasady recenzowania

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW ZŁOŻONYCH DO PUBLIKACJI W "POLITEI"


1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów powoływanych przez Redakcję Politei i afiliowanych w polskich lub zagranicznych instytucjach naukowych.

2. Proces recenzyjny jest poufny i anonimowy (double-blind review process).

3. Czas oczekiwania na recenzję nie powinien przekroczyć 6 miesięcy od momentu powołania recenzentów. Okres wakacyjny (lipiec-wrzesień) nie jest wliczany do przybliżonego czasu oczekiwania na recenzję.

4. Po otrzymaniu recenzji zawierających jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do publikacji. Decyzja ta jest niezwłocznie przekazywana do wiadomości autora wraz z recenzjami.

5. Redakcja może poprosić autora tekstu o wprowadzenie poprawek sugerowanych przez recenzentów i/lub Redakcję. Po ich wprowadzeniu artykuł podlega weryfikacji przez Redakcję. Niezastosowanie się do zaleceń recenzentów i Redakcji może skutkować odrzuceniem artykułu.